Powietrze wilgotne

Z Encyklopedia pneumatyki

Powietrze można traktować jako mieszaninę powietrza suchego i pary wodnej. Powietrze, które zawiera parę wodną jest nazywane powietrzem wilgotnym. Wilgotność powietrza może się jednak wahać w bardzo szerokim paśmie wartości. Przypadkami skrajnymi są tutaj powietrze suche i powietrze nasycone. Maksymalne wartość ciśnienia pary wodnej które może występować w powietrzu zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury. Każdej temperaturze odpowiada dana maksymalna wartość ciśnienia pary wodnej. Powietrze nie zawiera zwykle tak dużo pary wodnej aby możliwe było osiągnięcie wartości ciśnienia maksymalnego. Względne ciśnienie pary wodnej (znane również jako wilgotność względna) jest stanem między aktualnym cząstkowym ciśnieniem pary wodnej i ciśnieniem pary nasyconej w tej samej temperaturze. Punkt rosy jest to temperatura przy której powietrze jest nasycone parą wodną. W takim stanie przy spadku temperatury następuje kondensacja. Atmosferyczny punkt rosy jest to temperatura przy której para wodna zaczyna się skraplać przy ciśnieniu atmosferycznym. Ciśnieniowy punkt rosy odpowiada tej samej wartości temperatury przy zwiększonym ciśnieniu. Opisuje to wzór:

$ (p - \phi \times p_s) \times 10^5 \times V = R_a \times m_a \times T $

$ \phi \times p_s \times 10^5 \times V = R_v \times m_v \times T $

gdzie:

  • $ p $ - całkowite ciśnienie bezwzględne [bar]
  • $ p_s $ - ciśnienie nasycenia w aktualnej temperaturze [bar]
  • $ \phi $ - względne ciśnienie pary
  • $ V $ - całkowita objętość wilgotnego powietrza
  • $ R_a $ - stała gazowa dla suchego powietrza = 287,1 $ [\frac{J}{Kg \times K}] $
  • $ R_v $ - stała gazowa dla pary wodnej = 461,3 $ [\frac{J}{Kg \times K}] $
  • $ m_a $ - masa suchego powietrza [kg]
  • $ m_v $ - masa pary wodnej [kg]
  • $ T $ - temperatura bezwzględna wilgotnego powietrza [K]

Bibliografia